Επικοινωνία:
Ιπποκράτους 15, 10679 Αθήνα

Γραφείο Επιμελητείας: 210-3688221, 210-3688240, 210-3688256

Ωράριο λειτουργίας:
Καθημερινά 9:00π.μ-14:00μ.μ

Γενικά

Το Ταμείο Αρωγής Φοιτητών ιδρύθηκε με το Ν. 197/75 «Περί δανείων εις φοιτητάς,Ταμείου Αρωγής Φοιτητών του Πανεπιστημίου Αθηνών και μετεγγραφής φοιτητών» ως ανεξάρτητη Υπηρεσία του Πανεπιστημίου.

Τα της λειτουργίας του Ταμείου ρυθμίζονται από Εσωτερικό Κανονισμό, ο οποίος εγκρίθηκε από την Πανεπιστημιακή Σύγκλητο στη συνεδρία της 31-8-1976.

Το Ταμείο Αρωγής Φοιτητών διοικείται από Επταμελή Επιτροπή, αποτελούμενη από πέντε μέλη του Διδακτικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Αθηνών, που ορίζονται με απόφαση της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου με τριετή θητεία και δύο εκπροσώπους των φοιτητών που υποδεικνύονται από την Ε.Φ.Ε.Ε.

Διοικούσα Επιτροπή

Πρόεδρος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ
Καθηγητής του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
Μέλη
ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ
Καθηγήτρια του Τμήματος Νοσηλευτικής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΛΛΗΣ
Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής Σχολής
ΜΑΡΙΑ-ΖΩΗ ΦΟΥΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας
ΚΑΣΣΙΑΝΗ-ΙΩΑΝΝΑ ΔΕΛΑΔΕΤΣΙΜΑ
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής
Γραμματέας
ΣΟΦΙΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
Υπάλληλος της Επιμελητείας της Παν/κής Λέσχης

Το έργο της Διοικούσας Επιτροπής υποστηρίζεται από υπαλλήλους της Παν/κής Λέσχης, που ορίζονται από τον Πρύτανη και εκτελούν χρέη Γραμματέως, Λογιστού και Ταμία.

Σκοπός του Ταμείου είναι η ηθική και υλική σε είδος ή σε χρήμα ενίσχυση των φοιτητών του Πανεπιστημίου Αθηνών για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών τους, που δεν μπορούν κατά τη κρίση της Διοικούσας Επιτροπής, να αντιμετωπισθούν διαφορετικά, όπως:

 • η βοήθεια φοιτητών, που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, καθώς και φοιτητών που βρίσκονται σε Νοσοκομεία ή στο στάδιο της ανάρρωσης, με την παροχή ειδικής βοήθειας σε είδος ή καταβολή σ’ αυτούς χρηματικού βοηθήματος.
 • η χορήγηση οποιασδήποτε μορφής περίθαλψης πέραν απ’ αυτή που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
 • η παροχή οικονομικού βοηθήματος, εφ’ άπαξ ή περιοδικά για ορισμένο χρόνο, σε απόρους φοιτητές, ιδιαίτερα σε φοιτητές που κατάγονται από επαρχία ή από την αλλοδαπή.
 • η παροχή οικονομικού επιδόματος σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών των φοιτητών, που βρίσκονται σε δυσχερή οικονομική θέση, έστω παροδικά, εξαιτίας οικογενειακών ή οικονομικών πληγμάτων, ιδιαίτερα εάν εξαιτίας αυτών τίθεται σε κίνδυνο ή συνέχιση των σπουδών τους.
 • η χορήγηση βοήθειας σε κάθε άλλη έκτακτη ανάγκη των φοιτητών, πλην των περιπτώσεων που αναφέρονται παραπάνω.
 • η συμπαράσταση του Πανεπιστημίου με κάθε τρόπο στους φοιτητές του, που νοσηλεύονται σε Νοσοκομεία.
 • Η αίτηση υποβάλλεται στη Γραμματεία του Ταμείου, που στεγάζεται στο κτήριο της Πανεπιστημιακής Λέσχης (οδός Ιπποκράτους, αρ. 15. 3ος όροφος, Γραφείο Επιμελητείας, τηλ: 210-3688221, 3688240 και 3688256), στην οποία μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες.

  Η χορήγηση των βοηθημάτων και άλλων παροχών γίνεται, μετά από απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Ταμείου Αρωγής Φοιτητών, κατ’ ελευθέραν αυτής κρίση, λαμβανομένων πάντως υπόψη του βαθμού απορίας του αιτούντος, των αναγκών αυτού, καθώς και της επίδοσής του στα μαθήματα.

  Τα χρηματικά βοηθήματα μπορούν να καταβάλλονται στους ενδιαφερόμενους φοιτητές είτε εφάπαξ, είτε σε δόσεις.

  Από το Νοέμβριο του 1976, οπότε άρχισε να λειτουργεί το Ταμείο Αρωγής, βοηθήθηκαν εκατοντάδες φοιτητές. Ειδικότερα κατά το έτος 2010, καταβλήθηκαν βοηθήματα σε 47 φοιτητές ήτοι : Φιλοσοφική Σχολή 19, Θεολογική Σχολή 6, Σχολή Επιστημών Υγείας 2, Σχολή Θετικών Επιστημών 5, Σχολή Ν.Ο.Π.Ε. 3, Μ.Ι.Θ.Ε. 2, Τ.Ε.Φ.Α.Α. 1, Π.Τ.Δ.Υ. 2, Τ.Ε.Α.Π.Υ. 3, Φαρμακευτική 3, Ιατρική Σχολή 1 (βοηθήματα μηνιαίων δόσεων σε σαράντα έξι (46) φοιτητές από 100,00 € μέχρι 250,00 € και ένα (1) εφάπαξ βοήθημα 700,00 €), συνολικού ποσού 51.000,00 ευρώ περίπου για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών τους, όπως α) σε άπορους φοιτητές β) σε φοιτητές που αντιμετωπίζουν δυσχερείς οικονομικές και οικογενειακές καταστάσεις (απώλεια γονέων, ανεργία γονέων, διαζευγμένοι γονείς, άγαμες μητέρες κ.λ.π.) και γ) σε φοιτητές που πάσχουν από σοβαρές ασθένειες (καρκίνος θυρεοειδούς, καρκίνος γλώσσης με λεμφατικές μεταστάσεις, ψυχιατρικές διαταραχές κ.λ.π.)

  Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση των βοηθημάτων.

  Η ενίσχυση των φοιτητών και η χορήγηση σ’ αυτούς βοηθημάτων αφορά, καταρχήν, σε απόρους φοιτητές και κατά προτίμηση σ’ αυτούς που έχουν ανάγκη ιδιαίτερης υγειονομικής περίθαλψης, πέραν από αυτή που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, κατά δεύτερο δε λόγο στις λοιπές περιπτώσεις.

  Για τη χορήγηση βοηθήματος απαιτείται η υποβολή αίτησης από τους ενδιαφερόμενους στο Ταμείο Αρωγής Φοιτητών, στην οποία θα αναγράφεται ο βαθμός απορίας και ο λόγος για τον οποίο ζητείται το βοήθημα.

  Ειδικότερα με την αίτηση πρέπει να συνυποβάλονται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Πιστοποιητικό σπουδών αναλυτικής βαθμολογίας της οικίας Σχολής, στο οποίο να φαίνεται η επίδοση του φοιτητή στα μαθήματα.
 • Πιστοποιητικό οικονομικής αδυναμίας της Νομαρχίας της μόνιμης κατοικίας του φοιτητή.
 • Γνωμάτευση-Πιστοποιητικό Ιατρού της Παν/κής Λέσχης ή Δημόσιου Νοσοκομείου για περιπτώσεις φοιτητών που πάσχουν από σοβαρή ασθένεια ή βρίσκονται σε Νοσοκομείο ή στο στάδιο της ανάρρωσης ή γνωμάτευση ειδικού Καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, για περιπτώσεις κάλυψης εξόδων ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στο εξωτερικό.
 • Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να αναφέρονται τα συγκεκριμένα οικογενειακά ή οικονομικά πλήγματα συνεπεία των οποίων δημιουργήθηκε η έκτακτη ανάγκη και ιδιαίτερα εκείνων που θέτουν σε κίνδυνο τη συνέχιση των σπουδών τους.
 • Πιστοποιητικά – Βεβαιώσεις και κάθε στοιχείο που μπορεί να ενισχύσει την αίτηση για χορήγηση οικονομικού βοηθήματος.
 • Πόροι του Ταμείου Αρωγής Φοιτητών

 • η επιχορήγηση από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου ή από την περιουσία του από δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες, εφ’ όσον δεν αποκλείεται αυτό από τη βούληση του δωρητού ή του διαθέτου.
 • δωρεές-κληρονομιές-κληροδοσίες και περιουσιακή επίδοση φυσικών ή νομικών προσώπων προς το Ταμείο Αρωγής Φοιτητών.
 • εισφορές του Πανεπιστημιακού Ναού.
 • μέρος των πραγματοποιημένων εισπράξεων από πνευματικές εκδηλώσεις του Πανεπιστημίου και της Παν/κής Λέσχης, μετά από απόφαση της Παν/κής Συγκλήτου ή του Δ.Σ. της Παν/κής Λέσχης κατά περίπτωση.
 • Κατά το τρέχον οικονομικό έτος τα έσοδα του Ταμείου Αρωγής Φοιτητών ανέρχονται στο ποσό των 52.800,00 € και προέρχονται: από επιχορήγηση του Πανεπιστημίου Αθηνών (40.000,00 €), χορηγία από κληροδότημα του Πανεπιστημίου (2.500,00 €), από δωρεές φυσικών προσώπων και λοιπά έσοδα (7.600,00 €), από εισφορές του Παν/κού Ναού (2.700,00 €).

  Επειδή όμως οι ανάγκες πολλών φοιτητών (μεταξύ των οποίων και πολλοί επιμελείς και άριστοι) δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν από τα μέσα που διαθέτει το Ταμείο.

  Απευθυνόμαστε

  Προς όλους που μπορούν και επιθυμούν να συνδράμουν στο σπουδαίο αυτό έργο του, με θερμή παράκληση, να καταθέτουν το βοήθημα απευθείας:

 • στην Τράπεζα της Ελλάδος (αριθμ λογαρ. GR11 010 0024 0000000000 26408 5)
 • στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (αριθμ. λογαρ. GR07 0110 7200 0000 7204 8000 102) ή
 • στο Λογιστήριο της Παν/κής Λέσχης του Παν/μίου Αθηνών Ιπποκράτους 15 (τηλ. 2103688215 κα Ι. Νικολοπούλου).
 • Δωρεές

  Δωρεές έτους 2006

  1
  Κος Παν. Κοντός Προϊστάμενος Γραμματείας Παν/μιου Αθηνών και Κα Δημ. Θεοφανοπούλου - Κοντού Καθηγήτρια Γλωσσολογίας
  100,00 €
  εις μνήμην Γεωργίου Μπαδιεριτάκη, Ιατρού, συζύγου της Καθηγήτριας της Φιλοσοφικής Σχολής Άννας Γουήλ Μπαδιεριτάκη
  2
  Φιλεκπαιδευτική Εταιρία
  300,00 €
  100,00 €
  100,00 €
  100,00 €
  100,00 €
  εις μνήμην Δημητρίου Κωστόπουλου
  εις μνήμην Δημητρίου Βενιζέλου
  εις μνήμην Νανάς Ριτσώνη
  εις μνήμην Κασσιανής Φράγκου
  εις μνήμην Οδυσσέα Λαμψίδη
  3
  Καθηγητής Ιατρικής Σχολής κ. Παναγιώτης Δημακάκος
  10.000,00 €
  υπέρ Τ.Α.Φ.Π.Α.
  4
  Οικογένειες Στυλιανού Σαράντη, Rod Perry, Αντωνίου Πολυχρονόπουλου, Δημητρίου Βασιλειάδη και οι κυρίες Σμαράγδα και Αικατερίνη Δερμιτζάκη, Αθηνά Καρπούζη και Χρύσα Γλαβά
  130,00 €
  εις μνήμην Παναγιώτη Καρμοίρη
  5
  Κ. Παρισιάνου-Παπαηλίου Μαργαρίτα
  300,00 €
  εις μνήμην Γιώτας-Παρασκευής Αραβοπούλου
  6
  O Αντιπρύτανης Παν/μίου Αθηνών Καθηγητής κ. Ιωάννης Καράκωστας και η Καθηγήτρια της Σχολής Ν.Ο.Π.Ε. κ. Ιουλία Βελισσαροπούλου - Καράκωστα
  300,00 €
  εις μνήμην Μαρίας Σταϊκίδου
  7
  Παρισιάνου - Ανώνυμη Εκδοτική Εισαγωγική Εμπορική Εταιρεία Επιστημονικών βιβλίων
  200,00 €
  εις μνήμην Ιωάννη Στρατηγού

  Δωρεές έτους 2007

  1
  Καθηγητής Νομικής κ. Σωτήριος Λύτρας
  100,00 €
  100,00 €
  εις μνήμην Βάλιας Σαρδελά Ιατρού,
  εις μνήμην Γιάννη Σαριγιάννη
  2
  Ομ. Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε. κ. Κόκκοτος Παναγιώτης
  200,00 €
  εις μνήμην των προσφιλών προσώπων του
  3
  Πανεπιστημιακός Ναός Καπνικαρέας
  1200,00 €
  υπέρ Τ.Α.Φ.Π.Α.
  4
  κ. Πηνελόπη Λεκατσά
  100,00 €
  εις μνήμην Γεράσιμου-Γεωργίου Σβορώνου
  5
  Κος Παν. Κοντός Προϊστάμενος Γραμματείας Παν/μιου Αθηνών
  100,00 €
  50,00 €
  εις μνήμην Έλσης Ζία
  εις μνήμην Μάρκου Ζερβού
  6
  Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία
  100,00 €
  200,00 €
  εις μνήμην Γεωργίου Λαζάνη
  εις μνήμην Ιωάννη Παπαβασιλείου
  7
  O Αντιπρύτανης Παν/μίου Αθηνών Καθηγητής κ. Ιωάννης Καράκωστας και η Καθηγήτρια της Σχολής Ν.Ο.Π.Ε. κ. Ιουλία Βελισσαροπούλου - Καράκωστα
  200,00 €
  150,00 €
  εις μνήμην Γεωργίου Κουμάντου
  εις μνήμην Λεωνίδα Γεωργακόπουλου
  8
  κ. Ιφιγένεια Μποτουροπούλου
  50,00 €
  εις μνήμην Λούλας Γραικού
  9
  Ένωση Αστικολόγων
  500,00 €
  εις μνήμην Ευαγγέλου Κρουσταλλάκη
  10
  Παρισιάνου Εκδόσεις Α.Ε.
  200,00 €
  200,00 €
  εις μνήμην Κασσάνδρας Γρηγόρη
  εις μνήμην Μαρίας Κρεατσά
  11
  Οικογένεια Κασσάνδρας Γρηγόρη
  350,00 €
  εις μνήμην Τατιάνας Γρηγόρη

  Δωρεές έτους 2008

  1
  Παρισιάνου Εκδόσεις Α.Ε.
  150,00 €
  150,00 €
  100,00 €
  εις μνήμην Θεόδωρου Τζώνη
  εις μνήμην Κων/νας Βλάχου
  εις μνήμην Γεωργίου Αμπατζίδη
  2
  κ. Ιφιγένεια Μποτουροπούλου
  50,00 €
  εις μνήμην Σωτηρίου Οικονόμου
  3
  Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας, Σχολής Θετικών Επιστημών
  480,00 €
  εις μνήμην Καθηγητή Δημητρίου Παπασταθόπουλου
  4
  Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία
  300,00 €
  100,00 €
  100,00 €
  100,00 €
  300,00 €
  εις μνήμην Ιωάννη Βελεσιώτη
  εις μνήμην Δημητρίου Δασκαλόπουλου
  εις μνήμην Αθηνάς Τσουδερού - Αθανασίου
  εις μνήμην Κωνσταντίνου Χαραλαμπίδη
  εις μνήμην Άννας Βάλβη
  5
  κ. Γεωργία Στρατηγοπούλου - Φάσσου Λέκτορας Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Παν/μιου Αθηνών
  100,00 €
  εις μνήμην Αντωνίου Πετρόπουλου
  6
  Οικογένεια Παναγιώτη και Δήμητρας Κοντού
  200,00 €
  εις μνήμην Μαίρης Μαρκαντώνη - Μηλίγκου
  7
  Ενιαίος Σύλλογος Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού
  3.614,00 €
  υπέρ Τ.Α.Φ.Π.Α.
  8
  κ. Θάλεια Βούτου Καπνίση
  50,00 €
  εις μνήμην Σκοπιώτη Επισκοπόπουλου
  9
  κ. Γεώργιος Κρεατσάς Αντιπρύτανης Παν/μιου Αθηνών, Καθηγητής Β΄ Μαιευτικής- Γυναικολογικής Κλινικής Αρεταίειου Νοσοκομείου
  250,00 €
  εις μνήμην Ευθυμίας Γρηγορίου
  10
  κ. Σωτήριος Λύτρας Καθηγητής Ν.Ο.Π.Ε.
  100,00 €
  εις μνήμην Βούλας Αλεξίου
  11
  Τμήμα Μαθηματικών Τομέας Μαθηματικής Ανάλυσης
  150,00 €
  εις μνήμην Αγγελικής Γρίσπου
  12
  κ. Λάμπρος Στύλλας, τέως Γενικός Διευθυντής Εκπαίδευσης και Έρευνας Παν/μιου Αθηνών
  200,00 €
  εις μνήμην Αμαλίας Γ. Τσιλιγκιροπούλου

  Δωρεές έτους 2009

  1
  κ. Άννα Ράμου-Χαψιάδη Ομ. Καθηγήτρια του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας
  400,00 €
  εις μνήμην Σωκράτη Παπαγεωργίου
  2
  Οικογένεια Παναγιώτη και Δήμητρας Κοντού
  200,00 €
  εις μνήμην Αικατερίνης Καμαρέτα-Πίσση
  3
  Σύλλογος Διδακτικού Προσωπικού Φιλοσοφικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών
  300,00 €
  εις μνήμην Αικατερίνης Καμαρέτα-Πίσση
  4
  Παρισιάνου Εκδόσεις Α.Ε
  150,00 €
  εις μνήμην Βίκτωρ Παπαζήση
  5
  Ίδρυμα Σοφοκλέους Αχιλλόπουλου
  1000,00 €
  εις μνήμην Μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Χριστοδούλου
  6
  O Αντιπρύτανης Παν/μίου Αθηνών Καθηγητής κ. Ιωάννης Καράκωστας και η Καθηγήτρια της Σχολής Ν.Ο.Π.Ε. κ. Ιουλία Βελισσαροπούλου - Καράκωστα
  100,00 €
  200,00 €
  100,00 €
  200,00 €
  εις μνήμην Μιχαήλ Παπαγιάννη
  εις μνήμην Γεωργίου Παπαδημητρίου
  εις μνήμην Ανδρέα Βαβαγιάννη
  εις μνήμην Αθανασίου Καρδαρά
  7
  Οικογένεια Παναγιώτη και Δήμητρας Κοντού
  100,00 €
  εις μνήμην Χαράλαμπου Θεοφάνους - Κωνσταντίνου
  8
  κ.κ. Μαριάννα και Διονυσία Δρογγίτη
  50,00 €
  εις μνήμην Μαριλένας Βούρκου
  9
  κ. Πηνελόπη Κομποθέκρα
  100,00 €
  200,00 €
  εις μνήμην Αναστάσιου Τζωρτζίδη
  εις μνήμην Δημητρίου και Μαρίας Τζαβάρα
  10
  κ. Σωτήριος Λύτρας Καθηγητής Νομικής Σχολής Παν/μιου Αθηνών
  300,00 €
  εις μνήμην Ελένης Λύτρα
  11
  Παρισιάνου Εκδόσεις Α.Ε
  150,00 €
  150,00 €
  200,00 €
  εις μνήμην Γεωργίου Βασιλειάδη
  εις μνήμην Χρήστου Ιωαννίδη
  εις μνήμην Χαράλαμπου Προυκάκη
  12
  Σχολή Θετικών Επιστημών - Τμήμα Χημείας
  850,00 €
  εις μνήμην Γεωργίου Καλαντζή & Μαρίας Χατζάρα
  13
  κ.κ. Κων. & Αικατερίνη Χατζάρα
  500,00 €
  εις μνήμην Μαρίας Χατζάρα
  14
  Οικογένεια Αντώνη - Αδελίνας Λιναρδοπούλου
  100,00 €
  εις μνήμην Ανδρέα Βαβαγιάννη
  15
  κα Τζούλια Αττά - Πολίτου
  100,00 €
  εις μνήμην Ανδρέα Βαβαγιάννη
  16
  Τμήμα Φαρμακευτικής - Πανεπιστημίου Αθηνών
  1000,00 €
  εις μνήμην Ανδρέα Βαβαγιάννη
  17
  Οικογένεια Στέλιου και Ρόζας Πολυμένη
  100,00 €
  εις μνήμην Ανδρέα Βαβαγιάννη
  18
  κ. Στέλιος Μαλικούρτης
  200,00 €
  εις μνήμην Ανδρέα Βαβαγιάννη
  19
  κ. Ιωάννης Τρίκαρδος
  200,00 €
  εις μνήμην Ανδρέα Βαβαγιάννη
  20
  κ. Ανδρέας Τρίκαρδος
  200,00 €
  εις μνήμην Ανδρέα Βαβαγιάννη
  21
  κ.κ. Μ. και Α. Γερουλάνου
  300,00 €
  εις μνήμην Ανδρέα Βαβαγιάννη
  22
  κ. Α. Παπαϊωάννου
  200,00 €
  εις μνήμην Ανδρέα Βαβαγιάννη
  23
  κ.κ. Δημ. και Ροζίτα Κοκκίνου
  100,00 €
  εις μνήμην Ανδρέα Βαβαγιάννη
  24
  ΣΥΝ ΜΕΛΤΕΜΙ Σ.Π.Ε.
  100,00 €
  εις μνήμην Ανδρέα Βαβαγιάννη
  25
  κα. Σοφία Μαστρονικολή
  50,00 €
  εις μνήμην Ανδρέα Βαβαγιάννη
  26
  κα. Σοφία Μεϊμάρογλου
  50,00 €
  εις μνήμην Ανδρέα Βαβαγιάννη
  27
  κα. Ντία Γαλανοπούλου
  100,00 €
  εις μνήμην Ανδρέα Βαβαγιάννη
  28
  κα. Νάση Σιαφάκα
  100,00 €
  εις μνήμην Ανδρέα Βαβαγιάννη
  29
  κ.κ. Νώντας και Γεωργία Γαλανοπούλου
  80,00 €
  εις μνήμην Ανδρέα Βαβαγιάννη
  30
  κ. Γεώργιος Λεωνταρίτης
  50,00 €
  εις μνήμην Ανδρέα Βαβαγιάννη
  31
  κα. Βάλια Καπάδαη
  50,00 €
  εις μνήμην Ανδρέα Βαβαγιάννη
  32
  κ. Δημήτρης Γριμανέλλης
  50,00 €
  εις μνήμην Ανδρέα Βαβαγιάννη
  33
  Οικογ. Αλέκου Βογιατζή & Γεωργίου Αλαβάνου
  80,00 €
  εις μνήμην Ανδρέα Βαβαγιάννη

  Δωρεές έτους 2010

  1
  Παρισιάνου Εκδόσεις Α.Ε
  100,00 €
  100,00 €
  100,00 €
  εις μνήμην Αλβέρτου Πιπέρη
  εις μνήμην Νικόλαου Κωνσταντινόπουλου
  εις μνήμην Μάριου Μπονέλη
  2
  κ.κ. Απόστολος & Αγγελική Γεωργιάδη
  200,00 €
  εις μνήμην Ανδρέα Βαβαγιάννη
  3
  κα. Παναγιώτα Μαρκάκη
  50,00 €
  50,00 €
  εις μνήμην Ανδρέα Βαβαγιάννη
  εις μνήμην των γονέων της Παναγιώτη και Κωνσταντίνας Μαρκάκη
  4
  Σύλλογος Δ.Ε.Π. της Σχολής Θετικών Επιστημών, Τμήμα Φαρμακευτικής, Τομέας Φαρμακευτικής Χημείας
  500,00 €
  εις μνήμην Ανδρέα Βαβαγιάννη
  5
  κα. Κάτια Αγαθοκλή - Beckman
  50,00 €
  εις μνήμην Ανδρέα Βαβαγιάννη
  6
  Τμήμα Φαρμακευτικής Παν/μίου Αθηνών
  570,00 €
  εις μνήμην Κων/νου Βάγια
  7
  κ. Ευάγγελος Γρίσπος
  100,00 €
  εις μνήμην Αγγελικής Καβάσιλα Γρίσπου
  8
  Βασίλειος Κιόρτσης, Ομοτ. Καθηγητής του Τμήματος Βιολογίας
  150,00 €
  εις μνήμην Ιωάννη Ματσάκη
  9
  Τμήμα Βιολογίας Παν/μίου Αθηνών, Τομέας Ζωολογίας και Θαλάσσιας Βιολογίας
  200,00 €
  εις μνήμην Ιωάννη Ματσάκη
  10
  κ. Σωτήριος Λύτρας
  100,00 €
  εις μνήμην Λυκειάρχου Δημητρίου Νικητόπουλου
  11
  Συνάδελφοι των Εργαστηρίων Οργανικής και Βιομηχανικής Χημείας, της Σχολής Θετικών Επιστημών
  220,00 €
  εις μνήμην Ιωάννη Γκιμήση
  12
  Πανεπιστημιακός Ναός Καπνικαρέας
  1500,00 €
  Υπέρ Τ.ΑΦ.Π.Α.

  Δωρεές έτους 2011

  1
  κ. Ελένη Ματσάκη
  400,00 €
  εις μνήμην Ιωάννη Ματσάκη
  2
  κ. Δημήτριος Ματσάκης
  100,00 €
  εις μνήμην Ιωάννη Ματσάκη
  3
  κ. Μαρία Αβρανά
  100,00 €
  εις μνήμην Γεωργίου Κατσή
  4
  κ. Χρήστος Μπαλαμπάνης
  50,00 €
  εις μνήμην Γεωργίου Κατσή
  5
  κ..κ. Ατσόνιο Ιωάννη-Κλεονίκη
  20,00 €
  εις μνήμην Γεωργίου Κατσή
  6
  κ. Αικατερίνη Καργιού
  20,00 €
  εις μνήμην Γεωργίου Κατσή
  7
  κ.κ. Αβρανά Νικηφόρος- Μαρία
  20,00 €
  εις μνήμην Γεωργίου Κατσή
  8
  κ. Πιτσινός Αντώνιος
  20,00 €
  εις μνήμην Γεωργίου Κατσή
  9
  κ. Αγγελική Κατσή
  50,00 €
  εις μνήμην Γεωργίου Κατσή
  10
  κ.κ. Σπ. Σταμπουλόγλου, Πέτρος Μάνεση, Λεων. Ιωαννίδη, Γεώργ. Καλογεράκη, Ivan Badojevic, Πάνος Ανδριόπουλο, Ευαγγελία Λάμπρη, Γιώργος Κουτρούλη & Νίκος Γαβαλά
  240,00 €
  εις μνήμην Γεωργίου Κατσή
  11
  Οικογένεια Κων/νου Πετράκη
  50,00 €
  εις μνήμην Τάσου Γκόνου
  12
  κ. Γιάννης Σαρδελιάνος
  50,00 €
  εις μνήμην Τάσου Γκόνου
  13
  κ. Ελένη Σαρδελιάνου
  50,00 €
  εις μνήμην Τάσου Γκόνου
  14
  κ. Αικατερίνη Aebi
  100,00 €
  εις μνήμην Τάσου Γκόνου
  15
  κ. Ελένη Σαμαράκη
  100,00 €
  εις μνήμην Τάσου Γκόνου
  16
  Κος και Κα Θεοδώρου Παπαλεξοπούλου
  1.000,00 €
  εις μνήμην Δημητρίου Γαλανού
  17
  κ.κ. Νέλλος & Λη Κανελλοπούλου
  300,00 €
  εις μνήμην Δημητρίου Γαλανού
  18
  κ.κ. Τάκης & Θέμις Κανελλοπούλου
  300,00 €
  εις μνήμην Δημητρίου Γαλανού
  19
  Οικογένεια Ανδρέα Κανελλόπουλου
  500,00 €
  εις μνήμην Δημητρίου Γαλανού
  20
  κ.κ. Παύλος & Χρύσα Κανελλοπούλου
  300,00 €
  εις μνήμην Δημητρίου Γαλανού
  21
  Συνάδελφοι του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών
  675,00 €
  εις μνήμην Δημητρίου Γαλανού
  22
  κα Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου- Μπενοπούλου
  496,00 €
  εις μνήμην Δημητρίου Γαλανού
  23
  κος Ευθύμιος Βιδάλης
  296,00 €
  εις μνήμην Δημητρίου Γαλανού
  24
  Μέλη του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής
  610,00 €
  εις μνήμην Γεωργίου Κατσή
  25
  κ.κ. Στράτος & Καίτη Θεοδοσίου
  25,00 €
  25,00 €
  εις μνήμην Ευσταθίας Βαπορίδου-Νταλιάνη
  εις μνήμην Κων/νας Μήτσιου
  26
  κα Πηνελόπη Λεκατσά-Κομποθέκρα
  100,00 €
  εις μνήμην Βασίλη Βουλουμπασάκη
  27
  κ.κ. Φλώρα Τριανταφύλλου, Στέφανος Πανταζόπουλος, Δημήτρης Τσικρικάς & Νικόλαος Κατηφόρης
  400,00 €
  εις μνήμην Αικατερίνης Ορφανίδη
  28
  κ.κ. Φλώρα Τριανταφύλλου & Νικόλαος Κατηφόρης
  200,00 €
  εις μνήμην Αθανασίου Τσικρικά
  29
  Οικογένεια Λάμπρου Σ. Στύλα
  120,00 €
  εις μνήμην Δημητρίου Αστρινάκη